سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه قم 
عضو هيئت علمي 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
خارج فقه و اصول 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
فلسفه اشراق 
تدریس 
دارالشفاء قم 
مدرس 
 
 
فلسفه اخلاق، كلام جديد و كلام 
تدریس 
دارالشفاء 
مدرس 
 
 
اديان 
تدریس 
مؤسسه امام خميني (ره) 
مدرس 
 
 
تاريخ حديث