تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1381 
فلسفه و حکمت اسلامی 
دانشگاه تهران 
0.00 
اجتهاد 
 
 
 
0.00